ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ

Ebys Nedir?
Kurumlarda e-devlet ve e-kurum yapısının temelinde kurumların tüm faliyetlerine ilişkin tüm belgeleri kayıt altına almak , aradığınız belgeye anında ulaşabilecek, güvenli, hızlı, ekonomik,kullanımı kolay, verimli, doğa dostu elektronik Belge yönetim sistemidir.

Makro EBYS Aşağıda Belirtilen Kanun, Talimat ve Genelgeler çerçevesinde geliştirilmiştir..

* 3056 sayılı Kanunun 2’ nci ve 33’ üncü maddelerine göre, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında; Kamu hizmetlerinin ilk kademede ve vatandaşa en yakın yerde sunulması, Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması, Vatandaşın bilgilendirilmesi, Hizmet standartları oluşturma, Özürlülerle ilgili tedbirler, Başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin esaslar, Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması, Başvuru sahiplerine malî yükümlülüklerinin bildirilmesi, Kurum içi ve kurum dışı yazışma, Başvurunun kabulü ve sonuçlandırılması hizmetleri ni esas alarak geliştirilmiştir.

ebys yönetim

* 2005/7 sayılı Başbakanlık genelgesi ile uygulamaya konulan Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda hazırlanan “Standart Dosya Planı” tam uyumlu olarak dosya arşivlemesi yapmaktadır.

* 2008/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince, TSE 13298 Bilgi ve Dokümantasyon Elektronik Belge Yönetimi Standartları çerçevesinde geliştirilerek yazılmıştır.

* 6 Ocak 2005 tarih ve 25692 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan “Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Tebliğ” ile yürürlüğe giren elektronik imza uygulamaları altyapısı standartlarını ve protokollerini tamamen desteklemektedir.

belge yönetim sistemi

Makro Ebys Yararları :
> Dokümaların tekrar kullanım olanağı ile yeni doküman yaratma açısında zaman kaybının önlenmesi
> Kurumsal düzeyde veri bütünlüğün sağlanması
> Doküman hazırlama maliyetini azaltması
> Hem personele hem kullanıcıya hem de kuruma fayda sağlaması
> Kurumsal işlemlerin daha hızlı gerçekleştirilmesi
> Herşey kayıt altına alınması ve daha şeffaf olacaktır.
> Kağıt malzeme konusunda tasarruf sağlanmasıdır.

Ebys Kullanım Alanları :
Valilikler
Kaymakamlıklar
Sağlık Müdürlükleri
Belediyeler
Üniversiteler
Bankalar
Sosyal Güvenlik Kurumları
Milli Savunma
Sivil Toplum Kuruluşları
Turizm Kuruluşları
Tüm Resmi Kurum ve Kuruluşlar

Online Teklif Formu ile Hizmet veya Proje Teklifi İsteyebilirsiniz..

TEKLİF İSTEYİN
Yukari Cik